Particulier voortgezet onderwijs

Onbezorgd en vrij kunnen leren en groeien. Op de (basis-) school van HIP gunnen we dat ieder kind. Zelfs wanneer faalangst in de weg lijkt te staan. 
Aanvullend op ons reguliere lesprogramma is het mogelijk om bij een van onze specialisten een intensieve faalangsttraining te volgen.

Op De School van HIP ontplooien de leerlingen een grote zelfstandigheid.

De locatiedirecteur houdt een vinger aan de pols, maar de leerlingen gaan – al dan niet na een instructie – zelfstandig aan de slag. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat leerlingen die (mede) eigenaarschap over hun eigen leerproces hebben, beter gaan presteren.

Om ervoor te zorgen dat de instructietijden van de docenten effectief en efficiënt benut worden door de docent en door de leerling, is er een nauwe samenwerking met het huiswerkinstituut van HIP.

De begeleiders van het inpandige huiswerkinstituut controleren het maakwerk, overhoren het leerwerk, spreken oefentoetsen door en geven indien nodig extra uitleg over een bepaald onderwerp.

Zowel de begeleiders van HIP als de docenten leggen al hun bevindingen en hetgeen waarmee ze aan de slag zijn met de leerling vast in HOMI. Hierdoor kan de voortgang en de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig gevolgd worden.

Op De School van HIP krijgen kinderen in principe geen huiswerk. Doordat kinderen dagelijks meer uren op school zijn dan wettelijk is vereist, heeft de leerling alle ruimte en tijd om zijn maak- en leerwerk af te ronden binnen de schooltijden.

De leerlingen op De School van HIP zien op het instructierooster precies wanneer zij bij welke docent verwacht worden. Deze instructie is vaak individueel, zodat deze afgestemd is op de leervoorkeur van de leerling en het niveau.

Daarnaast zijn er instructiemomenten in kleine groepjes, omdat leren van en met elkaar ook van groot belang is.

Er is een continu rooster, dagelijks van 9.00 tot minimaal 15.00 uur. De School van HIP heeft geen tussenuren of eerste uren vrij. Het huiswerk wordt op school gemaakt en de leerlingen mogen naar huis wanneer dit af en gecontroleerd is.

Elke leerling heeft een eigen planning, zodat hij/zij elke dag precies weet wat hij/zij moet maken, leren en voor welke vakken er instructie is.

Om echt te leren leren hebben hoogbegaafden, net als andere leerlingen, een onderwijsaanbod nodig dat qua inhoud en niveau in de zone van naaste ontwikkeling ligt. Dat wil zeggen dat het schoolwerk niet te makkelijk of te moeilijk is, maar dat zij het zichzelf met de juiste hulp en begeleiding wèl eigen kunnen maken.

De School van HIP wil alle leerlingen de ruimte bieden voor een optimale ontwikkeling en heeft hier, dankzij de kleinschaligheid en de persoonlijke aanpak, de mogelijkheden voor.

Leerlingen volgen een individueel leerprogramma, afgestemd op hun behoeften en voorkeuren, waardoor er veel flexibiliteit mogelijk is in het curriculum. Hoogbegaafden kunnen makkelijker en sneller door de verplichte leerstof heen werken en blijft er zo tijd over voor verdieping en verrijking.

Dagelijks begint de school om 9 uur. De instructiemomenten worden ingeroosterd tot ca. 15 uur. Voor de leerlingen die dan nog werk af moeten maken, bestaat de mogelijkheid om tot 18 uur op school te blijven leren en werken.

De School van HIP volgt de reguliere vakantieplanning van regio Midden (Bilthoven) en Noord (Laren).

Bij De School van HIP werken we met een leerlingvolgsysteem (HOMI) waar zowel de ouders, de leerling als de docenten en locatiedirecteur in kunnen werken.

De presentie van de kinderen wordt geregistreerd in HOMI. De kinderen zijn leerplichtig en we hanteren de wettelijke eisen hiervoor.

In HOMI wordt ook de voortgang van de kinderen bijgehouden, worden werkstukken geüpload en staan digitale opdrachten van de verschillende vakken van de leerlingen met bestanden en weblinks. Het huiswerk (toetsen, maak- en leerwerk) staat ook in HOMI.

Elke docent en huiswerkbegeleiders schrijft een korte reflectie na het instructie moment met de leerling, deze staat ook in HOMI en is inzichtelijk voor u als ouder. Op deze manier kunt u alles volgen van uw kind.

Natuurlijk bent u bij De School van HIP bent u als ouder altijd welkom. U mag meedenken over de gestelde doelen van uw kind. We betrekken de ouders daar graag bij. Heldere en directe communicatie op basis van wederzijds respect zijn voor ons van groot belang. Driemaal per jaar hebben we met iedere ouder en leerling een voortgangsgesprek.

Dyslexie is een leesprobleem en dat kan het leerproces belemmeren. Op de School van HIP denken we in kansen en oplossingen. HIP Diagnostiek en Advies helpt onze leerkrachten om aanpassingen te doen in het aanbieden van leerstof aan leerlingen met dyslexie.

Weet je nog niet zeker of je dyslexie hebt? Dan kun je dat laten testen bij HIP Diagnostiek en Advies. Onze orthopedagogen werken in hetzelfde gebouw, dus dat kan gewoon onder schooltijd.

Een vroege leerling? Nog net niet helemaal door de leerstof van de basisschool heen? Of nog niet toe aan de middelbare school?

Blijven zitten kan niet op de basisschool van HIP. Je mag gewoon door naar groep 9! In dit schooljaar krijg je helemaal gepersonaliseerd de leerstof aangeboden die je nodig hebt. We leren je nog beter plannen en werken samen aan vaardigheden die handig zijn voor de grote stap naar de middelbare school. Ben je al toe aan een of meerdere vakken op de middelbare school? Ook dat behoort tot de mogelijkheden, want wij werken nauw samen met de middelbare school van HIP.


Niveaus en leerjaren

De onderbouwleerlingen vwo krijgen op De School van HIP de volgende vakken:

Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, NASK (leerjaar 2), economie (leerjaar 2), techniek, verzorging, lichamelijke opvoeding en kunstvakken als drama, dans.

Ook bieden wij de vakken Latijn en Grieks aan voor leerlingen die gymnasium volgen.

Aan het einde van het derde jaar kiest de leerling een profiel voor in de bovenbouw.

Na het derde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel voor in de bovenbouw. Het gemeenschappelijk deel van ieder profiel bestaat uit de volgende vakken:

Nederlands, Engels, tweede moderne vreemde taal (Frans, Duits of Spaans), maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV, profielwerkstuk

Er zijn vier profielen waaruit gekozen kan worden:

Natuur en techniek: met de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde

Natuur en gezondheid: met de vakken wiskunde A of B, biologie en scheikunde

Economie en maatschappij: met de vakken wiskunde A of B, economie en geschiedenis

Cultuur en maatschappij: met de vakken geschiedenis en een moderne vreemde taal

Naast de verplichte vakken in het profiel moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel kiezen.

De onderbouwleerlingen havo krijgen op De School van HIP de volgende vakken:

Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, NASK (leerjaar 2), economie (leerjaar 2), techniek, verzorging, lichamelijke opvoeding en kunstvakken als drama, dans.

Aan het einde van het derde jaar kiest de leerling een profiel voor in de bovenbouw.

Na het derde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel voor in de bovenbouw. Het gemeenschappelijk deel van ieder profiel bestaat uit de volgende vakken:

Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV, profielwerkstuk

Er zijn vier profielen waaruit gekozen kan worden:

Natuur en techniek: met de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde

Natuur en gezondheid: met de vakken wiskunde A, biologie en scheikunde

Economie en maatschappij: met de vakken wiskunde A, economie en geschiedenis

Cultuur en maatschappij: met de vakken geschiedenis en een moderne vreemde taal

Naast de verplichte vakken in het profiel moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel kiezen.

De onderbouwleerlingen vmbo tl krijgen op De School van HIP de volgende vakken:

Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans. Wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, NASK (leerjaar 2), economie (leerjaar 2), techniek, verzorging, lichamelijke opvoeding. Kunstvakken als drama, dans, muziek en beeldende vorming

Na leerjaar 2 kiezen de leerlingen een sector voor in de bovenbouw. Het gemeenschappelijk deel van ieder profiel bestaat uit de volgende vakken:
Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV, profielwerkstuk.

Naast het gemeenschappelijke deel volgen de leerlingen keuzevakken. De keuzevakken zijn afhankelijk van de gekozen sector. Er zijn vier sectoren:

Economie: met de vakken economie en wiskunde, Frans of Duits.

Techniek: met de vakken wiskunde en natuurkunde

Zorg en welzijn: met de vakken biologie en aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijkunde of wiskunde

Landbouw: met de vakken wiskunde en biologie of natuurkunde

Naast deze verplicht vakken kiezen zij binnen iedere sector voor twee keuzevakken. Alle vakken die geen onderdeel zijn van de sector komen hiervoor in aanmerking.


Eindexamen

De School van HIP sluit beter aan op het vervolgonderwijs dan welke school dan ook. Het niveau van het onderwijs en de kernvakken wiskunde, Engels en Nederlands is uitstekend. Leerlingen die van De School van HIP komen hebben een streepje voor op andere kinderen qua aansluiting op het vervolgonderwijs. Waarom? Ze kunnen beter plannen, zijn zelfstandiger en hebben geleerd hoe ze moeten leren. Daarnaast hebben ze ervaring in presenteren, samenwerken, feedback geven en krijgen en hebben ze goed leren communiceren. Ze zijn goed voorbereid op hun toekomst door de extra vakken die ze op onze school hebben gehad.

Op De School van HIP is het ook mogelijk om één of meerdere vakken te volgen, examen te doen op verschillende niveaus en te versnellen of juist iets te vertragen, Wij denken graag mee over je opleiding en je weg naar het diploma.

De kinderen behalen hun diploma middels het staatsexamen. Het staatsexamen bestaat uit twee delen: de centrale schriftelijke examens in mei en daarnaast de mondelinge college-examens. Als je meedoet aan het staatsexamen hoef je geen schoolexamens af te leggen.

De mondelinge college-examens worden afgenomen door staatsexamencommissies en vinden plaats in juli. Na je centraal examen heb je dus nog een maand om je voor te bereiden op het college-examen. Op de website van DUO vindt u alle informatie over het staatsexamen en college-examen.

Als je in het regulier onderwijs niet alle examens hebt gehaald en dus bent gezakt voor je diploma kun je op De School van HIP ook alleen de vakken overdoen die je nog moet halen. We kijken dan wat je precies hebt behaald en wat je nog moet doen. Je krijgt vervolgens een programma op maat.

Op De School van HIP kan een kind zijn diploma sneller halen dan de nominale duur. Uw kind kan dus bijvoorbeeld in vijf jaar zijn vwo-diploma halen. Dit doen we binnen de daarvoor wettelijk opgestelde kaders. Als een kind meer tijd nodig heeft, dan kan dat ook op De School van HIP.

Op De School van HIP kun je eindexamen doen op verschillende niveaus. Door de overheid wordt dit gestimuleerd, maar er zijn nog weinig scholen die dit daadwerkelijk (kunnen) doen.


Keurmerk & kwaliteit

De School van HIP voldoet aan alle wettelijke eisen zoals de wettelijke urennorm. De inspectie komt aan het begin van het schooljaar langs op De School van HIP. In 2018-2019 zijn weer alle punten voldoende beoordeeld!

Tarieven

Tarieven de School van HIP Klik hier

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Basisschool van HIP Klik hier voor de algemene voorwaarden

Aanmelden

Direct aanmelden voor de School van HIP. Dit kan zowel in Laren, als in Bilthoven! Klik hier
Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag